Projekt

LDI01002

Realizácia

máj 2021 - apríl 2024

Prijímateľ

Obec Rožkovany

Grant

465 500 EUR

Granty EHP
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Informácie o projekte:

Číslo projektu: LDI01002
Program podpory: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov
Termín realizácie: máj 2021 - apríl 2024
Výška poskytnutého grantu: 465 500 EUR
Prijímateľ: Obec Rožkovany
Výsledok projektu: Služby a infraštruktúra poskytnutá deťom a mládeži

Opis Projektu:

Zmena kvality života ľudí, najmä tých na okraji spoločnosti, je dlhý a náročný proces. Vyžaduje si vytvorenie vhodných hospodárskych a sociálnych nástrojov, často aj boj proti diskriminácii a intolerancii, povzbudzovanie vlád a politických reprezentácií k prijatiu príslušných stratégií. Projekt a jeho výstupy sú výsledkom dlhoročnej intenzívnej práce, rozvoja stratégií a vízií obecného zastupiteľstva a sociálnych terénnych pracovníkov v oblasti zlepšovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Projektový plán bol predmetom diskusie na úrovni mestského zastupiteľstva a bol intenzívne diskutovaný aj s občanmi. Východiskom pre tieto iniciatívy sú štúdie a strategické rozvojové dokumenty zamerané na otázku začleňovania a pomoci MRK a rozvoj regiónu. Jedným z hlavných materiálov je Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji CuRI II a ďalším Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020. Tento projekt pomôže dosiahnuť základný cieľ práce v komunitných centrách. Týmto cieľom je podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách. Zameriame sa hlavne na skupinu ľudí, ktorí sú sociálne vylúčení alebo im hrozí sociálne vylúčenie, s dôrazom na MRK.

Činnosť etablovaných komunitných centier bude zameraná hlavne na:

 • vykonávanie opatrení zameraných na sociálne začlenenie a integráciu do spoločnosti

 • služby, ako je prevencia sociálno-patologických javov v komunitách

 • opatrovateľské služby, základné a špecializované poradenstvo

 • prístupné vzdelávanie pre deti predškolského veku, aktivácia a nízkoprahové aktivity pre deti a mládež v školskom veku

 • podpora vzdelávania detí a mládeže, podpora ukončenia základného vzdelávania a pokračovania v ďalšom štúdiu na strednej škole

 • uľahčenie kontaktu so širším prostredím, podpora integrácie do existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií

 • poskytovanie podporných služieb na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti vrátane zamestnaneckého poradenstva

 • zvýšenie dostupnosti, adresnosti, efektívnosti a kvality poskytovaných služieb zameraných na sociálne začlenenie a integráciu do spoločnosti

V popise projektu a jeho aktivít niekoľkokrát používame prívlastok „svojpomocný“. Toto nie je náš zámer. Tento prívlastok má pre tento projekt hlbší význam. Aby boli tieto iniciatívy úspešné a komunita ich prijala, musia ich občania prijať a vziať si ich za svoje. Podľa našich skúseností a niekoľkých štúdií si rómske etnikum váži veci oveľa viac, ak ich nedostanú zadarmo, ale musia k nim prispieť. Na druhej strane sú takto implementované iniciatívy nákladovo efektívnejšie. Týmto spôsobom poskytneme MRK aj vedomosti, zručnosti a zamestnanie. Zámerom projektu je zmierniť problémy v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravotníctva. Pri všetkých aktivitách projektu sa pri implementácii iniciatív bude venovať pozornosť aj eliminácii rasovej nenávisti a rodovej rovnosti. Výstupom projektu bude sieť komunitných centier, v ktorej každé z nich bude mať úlohu v konkrétnej oblasti pri riešení zadaného problému a budú navzájom spolupracovať.

Problematiku bývania Rómov a jej riešenie považujeme za našu absolútnu prioritu. Rómski občania z MRK a ich deti žijú v nelegálnych bytových jednotkách (chatrčiach), ktoré nespĺňajú základné bezpečnostné, technické, zdravotné a hygienické normy. Okrem troch rodín s legálnym pripojením na elektrickú sieť nemajú ostatné rodiny v týchto chatrčiach elektrickú energiu, vodu, kanalizáciu ani sanitárne zariadenia. Vykurovanie je riešené iba v nebezpečných a neekologických kachliach na tuhé palivo. Tieto nehostinné a neľudské podmienky sú hlavnou príčinou všetkých ostatných zdravotných problémov, problémov so vzdelaním a zamestnanosťou. Podľa nášho prieskumu by až 80% rómskej populácie žijúcej v Rožkovanoch privítalo novú bytovú výstavbu a väčšina vyjadrila ochotu podieľať sa na výstavbe bývania vlastnou prácou a finančnými prostriedkami.

Výsledkom tohto bytového projektu bude svojpomocná výstavba pilotného komunitného centra Omama, komunitného centra Farma, ako aj vyškolení a zruční rómski stavební robotníci, ktorí si budú môcť sami postaviť svoje legálne a bezpečné domy. Takto získané nové bývanie vytvára priestor pre rozvoj rodiny v neprehustenom obydlí, čo poskytne rómskym rodinám zapojeným do projektu hygienický štandard a vytvorí vhodnejšie podmienky pre plnohodnotný rozvoj a výchovu detí. Každá projektová aktivita pomôže aj v oblasti zamestnanosti. Počas realizácie projektu sa vytvorí niekoľko pracovných miest, ktoré budú zachované aj počas obdobia udržateľnosti. Dôležitejšia je však skutočnosť, že v dôsledku vzdelávacích aktivít získajú občania MRK nové vedomosti a zručnosti, ktoré môžu uplatniť na trhu práce. V projekte je do veľkej miery zastúpené aj vzdelávanie, ktoré je okrem samostatnej aktivity venovanej tejto problematike citeľné počas celého projektu. Jedným z výstupov projektu je výstavba a založenie komunitného centra Omama. V rámci tohto centra sa zameriame okrem iného hlavne na stimuláciu detí v ranom štádiu vývoja.

Nedostatočná stimulácia v ranom detstve je prvým krokom v začarovanom kruhu chudoby. Všetky ďalšie problémy v škole a dospelosti na ňu nadväzujú a do značnej miery z nich vyplývajú. Počas realizácie projektu zorganizujeme niekoľko vzdelávacích seminárov a moderovaných diskusií. Tieto podujatia sa zamerajú na riešenie aktuálnych problémov a bolestí MRK a zlepšenie ich postavenia v spoločnosti. Ďalšou aktivitou projektu bude výstavba multifunkčných športových a rekreačných ihrísk v obciach Rožkovany a Olejníkov. Výstavbou týchto zariadení chceme zabezpečiť čistý a hygienický priestor pre trávenie voľného času a priblížiť možnosti športu MRK, najmä deťom a mladým ľuďom. V rámci tejto aktivity sa zakúpia bicykle rôznych veľkostí a zriadi sa služba zdieľania týchto bicyklov. Tieto bicykle sa budú kupovať na športové a rekreačné účely, ale budú slúžiť aj ako lacný a ekologický dopravný prostriedok na cestovanie za prácou a vzdelávaním.

Partnerstvá: Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať do spolupráce partnerov, ktorí budú veľkým prínosom pre náš projekt. Kľúčovým partnerom v tomto projekte je nezisková organizácia Projekt DOM.ov. Ich dlhoročné skúsenosti v oblasti svojpomocnej výstavby domov pre MRK a vzdelávacie aktivity v oblasti finančnej gramotnosti a riadenia rómskych rodín sú základným prvkom úspešnej realizácie aktivity 1. Spojili sme sily so susednou dedinou Olejnikov. S touto obcou spolupracujeme už dlhšie obdobie, hlavne v oblasti terénnych sociálnych prác. Hlavný význam tejto spolupráce vidíme v synergii, vzájomnej podpore a motivácii. Viac ako 50% populácie Olejníkov sú Rómovia. Majú bohaté skúsenosti s prácou s touto komunitou, ako aj s už zavedeným a fungujúcim komunitným centrom. Hlavný význam tejto spolupráce vidíme vo výmene osvedčených postupov, synergii pri implementácii rovnakých opatrení, organizovaní spoločných vzdelávacích a spoločenských podujatí, ale aj vo vzájomnej motivácii. Ako prirodzeného partnera sme pozvali do nášho projektu Základnú školu s materskou školou pôsobiacu v obci Rožkovany (jeden právny subjekt). Táto inštitúcia bude zodpovedná za pokrytie väčšiny vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít, ako aj za prevádzku počítačovej učebne. Nadšený personál s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z MRK v škole a mimoškolských aktivít je najlepším prínosom, ktorý môže tento partner pre projekt priniesť. Sme nadšení, že máme podpísané bilaterálne partnerstvo s Høgskulen for Grøn Utvikling. Vďaka svojim skúsenostiam bude táto nórska univerzita veľkým prínosom pre náš projekt v oblasti vzdelávania a práce s komunitou. Tento partner sa zúčastní niekoľkých projektových aktivít, v rámci ktorých dôjde k výmene poznatkov a osvedčených postupov. Najväčší význam vidíme vo vzdelávacích podujatiach zameraných na udržateľné poľnohospodárstvo (uhlíkové a humánne pozitívne poľnohospodárstvo), ale aj v oblasti participatívneho rozvoja komunity.

Projekt je financovaný prostredníctvom Grantov EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 - 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

 • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

 • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

 • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

 • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Partneri projektu

 • Nezisková organizácia Projekt DOM.ov

 • HGUt – The college for green development

 • Základná škola s materskou školou Rožkovany

 • Obec Rožkovany